SIA \”Gulbenes nami\” veica iedzīvotāju aptauju par siltumenerģijas piegādi Stāķu un Šķieneru ciemā

Šā gada maijā SIA “Gulbenes nami” veica aptauju starp tiem Šķieneru un Stāķu ciemu iedzīvotājiem, kuriem uzņēmums sniedz siltumenerģijas pakalpojumu. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par siltumenerģijas piegādes pakalpojuma kvalitāti un attīstības virzību nākotnē.

SIA “Gulbenes nami” respondentiem uzdeva šādus jautājumus:

  1. Vai esiet apmierināti ar 2018./2019.gada sezonas siltumenerģijas piegādes pakalpojumu?
  2. Vai ir bijušas kādas problēmas ar siltumenerģijas piegādi?
  3. Vai esiet apmierināti ar 2018./2019.gada sezonas siltumenerģijas tarifa cenu (63,26EUR/MWh bez PVN)?
  4. Vai spējat savlaicīgi segt rēķinus par siltumenerģijas piegādi? Ja nē, tad kāds ir iemesls?/norādīt viedoklī/
  5. Vai esiet informēti, ka tiks īstenots ES atbalsta projekts jaunu siltumtrašu izbūvei?
  6. Vai atbalstiet jaunu siltumtrašu izbūvi, lai samazinātu siltuma zudumus, kas nodrošinātu kvalitatīvāku siltumenerģijas piegādi?
  7. Vai esiet apmierināts ar publiski pieejamo informāciju, kas izvietota SIA “Gulbenes nami” mājas lapā par ES atbalsta projektu trašu izbūvēm?
  8. Vai vēlaties palikt anonīms?

 

No 268 mājsaimniecībām aptaujā piedalījās 125, kas veido 47%  no kopējā skaita. Šķieneru ciemā tie bija 87 iedzīvotāji, Stāķu ciemā – 38 iedzīvotāji.  5 aptaujas dalībnieki norādīja, ka nevēlas sniegt atbildes uz jautājumiem (zemāk pievienojam aptaujas rezultātu apkopojumu grafiskā kopsavilkumā).

Pēc atbildēm uz pirmo un otro jautājumiem varam secināt, ka Stāķu ciema un Šķieneru ciema iedzīvotāji atzīst tiem sniegto siltumenerģijas pakalpojumu par ļoti kvalitatīvu un apliecina, ka nav bijušas siltumenerģijas piegādes problēmas. Vienīgais, atsevišķos gadījumos iedzīvotāji ir norādījuši uz dzīvojamo māju siltumenerģijas apgādes iekšējo tīklu nepilnībām. Šajā sakarībā SIA “Gulbenes nami” informē, ka visas sezonas garumā līdz katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai tika piegādāts pietiekams siltumenerģijas apjoms, bet katras dzīvojamās mājas iekšējo temperatūru, kāda tiek tālāk piegādāta līdz katram no dzīvokļiem, noregulēja dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai pilnvarotā persona. SIA “Gulbenes nami” nevienā dzīvojamajā mājā neapkalpo iekšējos siltumapgādes tīklus un nenosaka temperatūru, kāda tiek sadalīta un tālāk pievadīta līdz katram atsevišķajam dzīvoklim.

Apmierinātību par saņemot siltumenerģiju no aptaujātajiem iedzīvotājiem apliecināja 66% Stāķu ciemā un 79% Šķieneru ciemā. To, ka iepriekšējā apkures sezonā nav bijušas nekādas siltumenerģijas piegādes problēmas, norādīja Stāķu ciemā – 76% un Šķieneru ciemā – 85% aptaujāto.

No atbildēm uz trešo un ceturto jautājumiem varam secināt, ka pēc aptaujāto iedzīvotāju domām esošais apkures tarifs ir par augstu. Tajā pašā iedzīvotāji ir apliecinājuši, ka cenšas savlaicīgi apmaksāt visus rēķinus. Lielākās grūtības rēķinu apmaksā ir iedzīvotāju grupai, ko veido pensionāri un iedzīvotāji bez patstāvīga darba. Stāķu ciemā – 82%, bet Šķieneru ciemā – 77% aptaujāto iedzīvotāji izrāda neapmierinātību par esošo tarifu.

Atbilstoši SIA “Gulbenes nami” grāmatvedības datiem, 2018./2019. gada apkures sezonas beigās 15% no abu ciemu iedzīvotājiem, kam tika piegādāta siltumenerģija, nav veikuši pilnīgu norēķinu par to.

Lai veicinātu iedzīvotāju apmierinātību ar siltumenerģijas piegādes tarifu, SIA “Gulbenes nami” jau šobrīd veic visu nepieciešamo, lai pēc iespējas ātrāk realizētu jauno izstrādāto siltumapgādes un siltumtrašu projektus.

Atbildot uz piekto aptaujas jautājumu, abu ciemu iedzīvotāji apliecināja, ka ir pietiekami labi informēti par ES atbalsta projektiem – jaunu siltumtrašu izbūvei un jauna apkures katla uzstādīšanu. Stāķu ciemā par šo projektu ir informēti 95% aptaujāto, bet Šķieneru ciemā – 87%.

Toties atbildot par to, vai no iedzīvotāju puses tiek atbalstīta jaunu siltumtrašu izbūvi, kas varētu samazināt siltuma zudumus un nodrošinātu kvalitatīvāku siltumenerģijas piegādi, secinām, ka Stāķu ciema iedzīvotājiem, iespējams, ir palikušas atmiņā negatīvas pagātnes liecības par laika posmu, kad siltumenerģijas piegāde jau tika nodrošināts no Šķieneru ciemā esošās katlumājas. Stāķenieši atminas, ka tajā laikā netika nodrošināts pietiekams siltumenerģijas daudzums, ko ietekmēja siltumenerģijas zudumi garajā siltumtrases posmā no viena ciema līdz otram. Toties  lielākais vairums Šķieneru ciema iedzīvotāji atbalsta jauno siltumtrašu projektu. Atbalsts Eiropas Savienības projekta īstenošanai jaunas siltumtrases izbūvei no Šķieneru ciema uz Stāķu ciemu ir kardināli pretējs katrā no ciemiem. Ja Šķieneru ciemā šo projektu atbalsta 77% respondentu, tad Stāķu ciemā tie ir tikai 24%.

Šajā sakarā SIA “Gulbenes nami” apliecina, ka neskatoties uz aptaujas rezultātos pausto Stāķu iedzīvotāju neticību, šobrīd juridiski visas abos ciemos esošo dzīvojamo māju kopības ir lēmušas “PAR” jauno siltumtrašu izbūvi un māju pieslēgumu tām. Mēs ceram, ka nebūs nekādu juridisku sarežģījumu, un ar jaunās apkures sezonas sākumu varēsim siltumapgādi nodrošināt izmantojot no jauna izbūvēto siltumapgādes sistēmu.

SIA “Gulbenes nami” pēdējā gada laikā visu ar uzņēmumu saistīto aktuālo informāciju publicē arī savā mājas lapā. Tādēļ aptaujā arī vēlējāmies noskaidro, vai iedzīvotājus apmierina publiski pieejamā informāciju par Eiropas Savienības atbalsta projektu siltumtrašu izbūvei, kas izvietota SIA “Gulbenes nami” mājas lapā. No saņemtajām atbildēm secinām, ka daļai iedzīvotāju ir problēmas ar interneta pieejamību, kas apgrūtina iespējas iepazīties ar mājas lapā esošo informāciju. Ņemot vērā šādus secinājumus, turpmāk SIA “Gulbenes nami” savu iespēju robežās centīsies papildus informāciju, kas saistīta ar siltumtrašu projekta virzību, publicēt arī Gulbenes novada izdevumā.

Pēdējais aptaujā ietvertais jautājums bija ar mērķi noskaidrot, vai respondenti aptaujā vēlas palikt  anonīmi, vai arī atklājot savu identitāti. Aptaujas rezultāti rāda, ka lielākais vairākums respondentu ir gatavi izteikt savu viedokli atklāti, ļaujot arī aptaujas veicējam izprast sniegto atbilžu sadalījumu pēc iedzīvotāju grupām un konkretizēt, kāds viedoklis tiek pārstāvēts katrā konkrētajā mājā. Kopumā varam secināt, ka iedzīvotāji neslēpj savu attieksmi un viedokli, un anonīmi vēlējās palikt mazākā daļa no visiem aptaujātajiem.

\"\" \"\"

 

Scroll to Top