\"\"

SIA Gulbenes nami” informē, ka saskaņā ar 2008.gada 30.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 32.punktu, kur noteikts, ka izmaksas par siltumnesēja daudzumu, ko no piegādātāja siltumapgādes sistēmas izlieto lietotāja siltumapgādes sistēmu piepildīšanai vai jaunu siltumapgādes sistēmu pieslēgšanai, vai citiem nolūkiem, lietotājs sedz papildus. Maksa par siltumnesēja piebarošanu un uzpildīšanu sedz visas piegādātāja izmaksas par siltumnesēja sagatavošanu, sākot ar 2020.gada 1.februāri tiks uzskaitīts centralizētā siltumtīkla siltumnesēja – “ķīmiski sagatavota ūdens” patēriņš, kas tiek izmantots lietotāja vajadzībām, papildinot iekšējo siltum sistēmu (piemēram, radiatoru nomaiņas laikā, iekšējo siltuma tīkla remontdarbos u.c.).

Siltumnesēja uzskaiti veic pēc ūdens skaitītāja lietotāja rādījumiem, katrā individuālajā siltuma mezglā (turpmāk – ISM). Norēķinus par izlietoto siltumnesēju veic saskaņā ar piestādīto rēķinu par patērēto daudzumu m3, kuru sastāda jēlūdens, ķīmijas ūdens sagatavošanai, kanalizācijas pakalpojumi ūdens reģenerācijai, remonts un ekspluatācijas izdevumi, elektroenerģija, kā arī, ja uzpilde notiek apkures sezonas laikā, tiek uzskaitītas siltumnesēja uzsildīšanas izmaksas. Aprēķins mainās atkarībā no mainīgajām izmaksām un tiks aprēķināts apkures sezonas sākumā un beigās.

Sistēmas papildināšanu pēc skaitītāja rādījumiem par 1m3 sezonas laikā: 6,62 EUR/1 m3 bez PVN

Sistēmas papildināšanu pēc skaitītāja rādījumiem par 1m3 nesezonas laikā: 3,71 EUR/1 m3 bez PVN

Lielākajā daļā ISM  ir uzstādītas attālinātās skaitītāju rādījumu datu nolasīšanas iekārtas “Metbox”, ar kurām precīzi var noteikt patērēto daudzumu, laiku un veikto sistēmas papildināšanu.

Jautājumu gadījumā sazināties ar SIA “Gulbenes nami” siltumenerģētikas speciālistu Edgaru Lapsiņu – 26163457.

Principiālā shēma ar ISM uzstādīto siltumnesēja piebarošanas skaitītāju

\"\"
Scroll to Top