Publiskojamā informācija

Pārskati un finanses

Statūti un lēmumi

Stratēģija un politika

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa 

Atbildīgās personas par trauksmes celšanu: biroja administratore Kristīne Lielbārde un juriskonsults Ainārs Andrups, tālrunis
informācijai – 68627722.

Personas datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans – 68627722.

Pamatojoties uz 2017.gada 17.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta astoto daļu, tika apstiprināts iekšējais normatīvais akts par amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.-2021.gadam. Ministru kabineta noteikumu 9.punkts nosaka, ka kapitālsabiedrības reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada pārskata apstiprināšanas publisko tīmekļvietnē informāciju par
kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai.

Ņemot vērā minēto, SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2019.-2021.gadam ir ticis izpildīts pastāvīgi. Visi  noteiktie pasākumi noteiktajām atbildīgajām personām ir izpildīti, attiecīgo kontroli veikuši arī ārējie auditori (CFLA, revidents u.c.).

2021.gada 29.oktobrī ar rīkojumu Nr.111-V ir apstiprināts jaunais “SIA “Gulbenes Energo Serviss” amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024.gadam”.

“SIA “Gulbenes Energo Serviss” amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024.gadam” bi

Scroll to Top