Publiskojamā informācija

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa 

Atbildīgās personas par trauksmes celšanu: lietvede Kristīne Bētere un juriskonsults Ainārs Andrups, tālrunis
informācijai – 68627722.

Personas datu aizsardzības speciālists: Mārtiņš Bogdans – 68627722.

 

Pamatojoties
uz 2017.gada 17.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.630 “Noteikumi
par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu
konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” (turpmāk –
Ministru kabineta noteikumi), kas izdoti saskaņā ar likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta astoto daļu,
tika apstiprināts iekšējais normatīvais akts par amatpersonu darbības
jomu korupcijas risku analīzi un pretkorupcijas pasākumu plānu
2019.-2021.gadam. Ministru kabineta noteikumu 9.punkts nosaka, ka
kapitālsabiedrības reizi gadā un ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc gada
pārskata apstiprināšanas publisko tīmekļvietnē informāciju par
kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas
riska novēršanai.

Ņemot vērā minēto, SIA “Gulbenes Energo Serviss” informē, ka amatpersonu
darbības jomu korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns
2019.-2021.gadam ir ticis izpildīts pastāvīgi. Visi noteiktie pasākumi
noteiktajām atbildīgajām personām ir izpildīti, attiecīgo kontroli
veikuši arī ārējie auditori (CFLA, revidents u.c.).

2021.gada 29.oktobrī ar rīkojumu Nr.111-V ir apstiprināts jaunais
““SIA “Gulbenes Energo Serviss” amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīze
un pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024.gadam”.

“SIA “Gulbenes Energo Serviss” amatpersonu darbības jomu korupcijas risku analīze un pretkorupcijas pasākumu plāns 2022.-2024.gadam” 

Scroll to Top