Par siltumenerģijas maksu un tiešajiem maksājumiem

SIA „Gulbenes nami” siltumenerģijas piegādes pakalpojumu sniedzējs, informē Gulbenes novada Stāķu un Šķieneru ciemu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par rēķinu sagatavošanas maksas ieviešanu, kas skars tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas izvēlēsies tiešo norēķinu metodi ar pakalpojuma sniedzēju.

Izcenojums neattiecas uz SIA  “Gulbenes nami”  apsaimniekojamajām mājām, jo šī maksa tiks ietverta apsaimniekošanas maksas administratīvajos izdevumos.

Balstoties uz 2010.gada 14.aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/7 „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” uzņēmums pakalpojumu maksas aprēķinā, iekļauj konkrētus izmaksu posteņus. Taču SIA „Gulbene nami” (komersants) maksas aprēķinā nedrīkst iekļaut izmaksas, kas ir saistītas ar tiešajiem norēķiniem. Siltumenerģijas maksas projektā neietver izmaksas, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanu, kā arī izmaksas, kas rodas, veicot tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās.

Tiešie norēķini ir norēķini  ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās, kas  ietver katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamās daļas par pakalpojumu aprēķināšanu, individuālo rēķinu sagatavošanu un maksājumu iekasēšanu.

Katram objektam – ēkai ir uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, pēc kura tiek veikti norēķini par saņemto pakalpojumu. Pakalpojumu sniedzējam objektam jāizraksta viens rēķins, ko pēc pastāvošās prakses un spēkā esošajām normām būtu jāpiestāda daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam. Pie tādas norēķinu kārtības papildus maksa par rēķina sagatavošanu netiek piestādīta. Taču ne visām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Gulbenes novadā Stāķu un Šķieneru ciemā ir pārvaldnieki, bet ir vairāki dzīvokļu īpašnieki, kuriem ir jāvienojas par kārtību, kādā tiks veikti norēķini, un sadalīts kopējais pakalpojuma apjoms starp visiem īpašniekiem. Šīs darbības ietilpst pašu īpašnieku kompetencē, ko viņi var uzdot veikt pilnvarotajai personai, pārvaldniekam vai apsaimniekotājam, vai nolemt par tiešajiem norēķiniem ar pakalpojumu sniedzēju.

Normatīvie akti tarifā  ļauj iekļaut izmaksas, kas sniedzas līdz īpašnieka atbildības robežai, un paredz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājam norēķināties pēc kopēja komercuzskaites mēraparāta. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju izvēle par labu tiešajiem norēķiniem, komersantam veido izmaksas, ko nesedz tarifs.

Lai segtu tarifā neiekļautās izmaksas un nodrošinātu pakalpojumu rēķinu sagatavi, SIA „Gulbenes nami” ir izstrādājusi sekojošu cenrādi:

Pakalpojums Cena 1 rēķinam bez PVN, EUR PVN, EUR Cena ar PVN, EUR
Katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par nepieciešamā pakalpojuma aprēķināšanu, individuāla rēķina sagatavošanu un maksājumu iekasēšanu

1,00

0,21

1,21

Rēķinu sagatavošanas pakalpojuma izmaksās ietilps: Tehniskais nodrošinājums (darba vietas un IT tehniskais nodrošinājums, grāmatvedības sistēmas uzturēšana, interneta pieslēguma izmaksas, telefonsakaru pieslēgumu izmaksas utt.) un darbinieku atalgojums.

SIA „Gulbenes nami” aicina Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus, ņemot vērā rēķina sagatavošanas izmaksas, pieņemt un iesniegt mums kopības lēmumu pakalpojuma līguma sagatavošanai, lai noslēgtu atbilstoši normatīvajiem aktiem pakalpojuma līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu.

Scroll to Top