Veidlapas

Iesnieguma veidlapa no pilnvarotās personas

Iesnieguma veidlapa no īpašnieka, īrnieka

Iesnieguma veidlapa no īpašnieka, īrnieka par ūdens skaitītāju maiņu

Iesnieguma veidlapa no fiziskas vai juridiskas personas

Iesnieguma veidlapa par asenizācijas pakalpojumu

Aptaujas lapas (paraugs)

Aptaujas lapu protokols (paraugs)

Uzaicinājums uz kopsapulci (paraugs)

Kopsapulces reģistrācijas saraksts (paraugs)

Kopsapulces protokols (paraugs)

Kopsapulces balsojuma (paraugs)

Pilnvaras veidlapa (paraugs)

Scroll to Top