SIA "Gulbenes Energo Serviss"

Ūdensapgāde

Ūdenssaimniecības raksturojums un pakalpojumu apjomi

SIA "Gulbenes Energo Serviss", sākot ar 2017.gadu, pakāpeniski ir pārņēmis apsaimniekošanā Gulbenes novada pagastu ūdenssaimniecības un kopš 2021.gada 25.janvāra, kad tika pievienota Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALBA” (iepriekš Gulbenes pilsētas ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējs), ir atbildīgs un uztur darba kārtībā visas Gulbenes pilsētas un novada ūdensapgādes sistēmas. Sabiedrība kopš 2020.gada 12.marta ir iekļauta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ar Nr.U10155 un, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 (prot. Nr.2, 4.p.), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegts un apstiprināts ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa (turpmāk – Tarifs). Tarifs nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju veiktie tarifu maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedrisko pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu sabiedrisko pakalpojumu rentabilitāti. Tarifa projektā iekļauj tikai tās tehnoloģiski un ekonomiski pamatotās izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā ūdenssaimniecības pakalpojumu efektīvai sniegšanai. Gadījumā, ja vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, Sabiedrībai ir jāaprēķina jauns Tarifs un tas jāiesniedz Regulatorā. Sabiedrībai 2021.gads ir pagājis kā reorganizācijas gads – veiktas lielas strukturālas izmaiņas un uzlabojumi, lai apvienotu abus ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas uzņēmumus, to darbiniekus, grāmatvedības un IT programmas, tehnisko bāzi, lai izveidotu vienotu, funkcionējošu un uz attīstību vērstu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu visā Gulbenes novadā.

Gulbenes pilsētas un novada ūdenssaimniecības ražošanas objekti:
• 30 atdzelžošanas stacijas;
• 25 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
• 34 kanalizācijas sūkņu stacijas;
• 34 artēziskie urbumi;
• 30 ūdensapgādes sistēmas ar kopējo ūdensapgādes inženiertīklu garumu ⁓ 125km;
• 25 kanalizācijas sistēmas ar kopējo kanalizācijas inženiertīklu garumu ⁓ 97km.
Ūdenssaimniecības pamatdarbības veidi:
• dzeramā ūdens ieguve atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes prasībām;
• dzeramā ūdens piegāde, nodrošinot ūdens spiedienu ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos paredzēto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei;
• no ūdensvada tīkla piegādātā dzeramā ūdens realizācija;
• notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām;
• notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens objektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
• kanalizācijas pakalpojumu realizācija;
• ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla un infrastruktūras, kas izmantojama sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana un rekonstrukcija.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu veido četras daļas: ūdens ražošana, ūdens piegāde, notekūdeņu savākšana un notekūdeņu attīrīšana.

Ūdens ražošanas posmā ūdens tiek pacelts no artēziskā urbuma, kas atkarībā no ģeoloģiskā stāvokļa ir dažādos dziļumos. Pēc pacelšanas no urbuma tas tiek attīrīts līdz dzeramā ūdens statusam, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvi. Ūdens attīrīšanas procesā tiek izmantotas ūdens atdzelžošanas iekārtas, jo ūdenim pēc pacelšanas no artēziskā urbuma ir palielināts dzelzs un mangāna saturs, bet bakterioloģiski ūdens ir tīrs, bez mikroorganismu piejaukuma.

Ūdens atdzelžošanas iekārta ūdens atdzelžošanu veic ar aerācijas metodi, panākot dzelzs oksidēšanos ar skābekli un, tad to filtrējot, caur kvarca smiltīm iegūst to tīru. Šo filtrējošo vidi ir nepieciešams periodiski skalot jeb reģenerēt. Iekārtai skalojoties, sakrājušais dzelzs un mangāns tiek izskalots no filtrējošā materiāla. Iekārtas skalošanās tiek veikta automātiski ar vadības mehānisma palīdzību.

Pēc attīrīšanas ūdens caur ūdensvada tīkliem nonāk pie patērētāja gatavs lietošanai. Notekūdens pa caurulēm nonāk notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kuras savukārt bioloģiski attīra piesārņotos notekūdeņus. Notekūdeņu attīrīšanas procesā piedalās baktērijas, kas pārtiek no notekūdeņu piesārņojošām vielām.

Sadzīves notekūdeņi, kuri rodas mazgājot traukus, mazgājot veļu vai izmantojot dušu un kanalizāciju, nonāk notekūdeņu bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās, kurām ir noteikta attīrīšanas jauda atkarībā pēc iedzīvotāju skaita. Attīrīšanas iekārtās kanalizācijas notekūdeņi tiek attīrīti līdz pakāpei, kad tos var novadīt atklātās ūdens tilpnēs vai zemē, lai neveidotos kanalizācijas notekūdeņu uzkrājumi, kā tas ir gadījumos, ja sadzīves notekūdeņi tiek novadīti asenizācijas bedrēs. Attīrīšana notiek, pateicoties baktērijām, kas noārda sadzīves kanalizācijas ūdeņos esošās bioloģiskās un ķīmiskās vielas.

Kā darbojas centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija

sprk.gov.lv

1. Ūdens ceļš līdz daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim vai individuālai mājai sākas ar ūdens iegūšanu no pazemes vai virs-zemes ūdensgūtnes.

2. Iegūto ūdeni sagatavo atbilstoši dzeramā ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

3. Iegūto un sagatavoto ūdeni uzkrāj ūdens tilpnēs (pazemes/virszemes tīrā ūdens rezervuāri, ūdenstorņi), lai nodrošinātu ūdens piegādes nepārtrauktību jebkurā diennakts laikā.

4. No ūdens tilpnēm ar sūkņu vai gravitācijas radīta spiediena (ūdenstorņi) palīdzību ūdeni piegādā līdz piederības robežai.

5. Piegādātā ūdens apjoms tiek uzskaitīts ar komercuzskaites mēraparātu (kopējā ēāk patērētā ūdens skaitītāju) vai noteikts saskaņā ar pašvaldības apstiprinātu ūdens patēriņa normu.

Šo ūdens ceļu līdz piederības robežai sauc par centralizēto ūdensapgādes sistēmu. Tālāk ūdens ceļš līdz dzīvoklim turpinās pa ēkas īpašnieka īpašumā vai valdījumā esošajiem ūdensvadiem, un šo procesu nodrošina ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs. Ēkā ūdens tiek uzsildīts karstā ūdens nodrošināšanai.

6. Ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs nodrošina ēkā radušos notekūdeņu savākšanu un ievadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

No izvada savākto notekūdeņu apjomu nosaka atbilstoši patērētajam ūdens apjomam vai notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumam. Tālāk notekūdeņi pašteces ceļā vai ar kanalizācijas sūkņu staciju starpniecību nonāk attīrīšanas iekārtās, kur tie tiek attīrīti un novadīti vidē.

Dzeramā ūdens testēšanas pārskati

Scroll to Top