\"\"

\"\"

Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) .

Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020.

Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanas Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/080 īstenošanu, lai nodrošinātu  Stāķu un Šķieneru centralizētās siltumapgādes sistēmas patērētājiem stabilu un drošu siltumapgādi ar mazākiem siltuma zudumiem. Projekta īstenošanai būs pozitīva ietekme uz vidi, jo samazināsies kaitīgo vielu  daudzums atmosfērā.

Projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) ietvaros Gulbenes novada Stradu pagastā ir paredzēts rekonstruēt 1.9 km siltumtīklu.

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra ”Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzības veikšana siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” ID Nr. 8/GN/2018/IE. 2019.gada 18.februārī tika noslēgts iepirkuma līgums ar  SIA “Halle B”, vienotais reģistrācijas Nr.40003296208 par būvprojekta izstrādi, būvniecības darbiem un autoruzraudzību siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos. Līgumcena par minētajiem darbiem uz šo brīdi sastāda 570 000 (pieci simti septiņdesmit tūkstoši ) euro. Noslēgusies ir arī cenu aptauja par projekta būvuzraudzību, kur plānotā līgumcena ir 37 000 (trīsdesmit septiņi tūkstoši) euro. Siltumapgādes sistēmu būvdarbu pabeigšana plānota desmit mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža ar SIA “Halle B”.

Projekta ietvaros laika periodā no 2019.gada februāra līdz novembra vidum ir izstrādāti un saskaņoti būvprojekti siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos, kā arī ir veikti ievērojami būvniecības darbi. Izbūvētas siltumtrases, pārbūvēti dzīvojamo māju iekšējie siltummezgli un to pievienojuma vietas Šķieneru un Stāķu ciemā. Ir veikti teritorijas labiekārtošanas darbi. Būvdarbi minētajai iepirkumu procedūrai strauji tuvojas noslēgumam. Tiek gatavota izpilddokumentācija, kura tuvākajā laikā tiks iesniegta Būvvaldē.

SIA “Gulbenes nami” aktualizēja minētā projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un 2019.gada 10.jūnijā izsludināja iepirkuma procedūru “Papilddarbi siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” ID Nr.4/GN/2019/IE. Savukārt 2019.gada 1.augustā tika pieņemts lēmums par uzvarētāju atzīt un piešķirt iepirkuma “Papilddarbi siltumtīklu izbūvei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneros un Stāķos” līguma slēgšanas tiesības  SIA “Halle B”, vienotais reģistrācijas Nr.40003296208, ar piedāvājuma līgumcenu 161 284,69 EUR (viens simts sešdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit četri euro un 69 centi). Līgums ar uzņēmēju tika noslēgts 2019.gada 11.septembrī. Plānotais papilddarbu līguma izpildes termiņš 2019.gada decembris. Šobrīd aktīvi rit būvniecības darbi, jau ir izbūvētas siltumtrases un siltummezgli “Stāķi 4”, “Stāķi 3”, “Stāķi 2” daudzdzīvokļu mājām.

Projekta kopējās izmaksas uz šo brīdi sastāda 776 054,69 euro, kur projekta attiecināmās izmaksas ir 768 284,69 euro un ES atbalsta apmērs307 313,87 euro.

\"\"
Scroll to Top