\"\"

Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Grozīts līdz 30.12.2020.

Projekta mērķis: Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektroenerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” un projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/081 īstenošanu, lai veicinātu energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē un samazinātu siltumenerģijas zudumus ražošanas procesā.

Projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081) ietvaros Šķieneru katlumājā “Jaunakas” ir paredzēts izbūvēt ūdenssildāmo šķeldas katlu ar 0,99 MW nominālo jaudu, kurš būs pilnībā automatizēts ar pēc iespējas mazāku operatoru iesaisti. Katls būs paredzēts Šķieneru un Stāķu iedzīvotāju siltumapgādei.

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana siltumapgādes sistēmas ražošanas efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā” (iepirkuma identifikācijas Nr. 6/GN/2019/IE), rezultātiem, realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” projektu “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” un saskaņā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtā līguma Nr. 4.3.1.0/17/A/.081 nosacījumiem SIA “Gulbenes nami” un SIA “AGB SERVISS” 2020. gada 30. janvārī noslēdza vienotu iepirkuma līgumu (GN/2020/IE/3) par būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšanu siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā.

Uzņēmējs SIA “AGB SERVISS” apņemas veikt būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību siltumapgādes sistēmas ražošanas efektivitātes paaugstināšanai Gulbenes novada Stradu pagastā atbilstoši iepirkuma ID Nr. 6/GN/2019/IE tehniskajai specifikācijai.

Būvdarbi ietver tāmēs uzskaitītos darbus, kā arī visus un jebkādus darbus un procesus, kuri nepieciešami, lai veiktu būvdarbus atbilstošā kvalitātē saskaņā par pasūtītāja prasībām, tehnisko projektu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un nodotu objektu ekspluatācijā un pasūtītājam, tai skaitā izpētes darbi, būvlaukuma sagatavošana, demontāžas un utilizācijas darbi, pagaidu darbi, materiālu un iekārtu iegādes un piegādes, komunikāciju un iekārtu montāža un pieslēgumi u.c., kā arī ar būvniecību un un projektēšanu saistītās dokumentācijas kārtošana un iegūšana. Saskaņā ar iepirkumam iesniegto piedāvājumu līguma cena ir 780 531, 06 EUR (septiņi simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit viens euro un seši centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas maksājams saskaņā ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantā noteiktā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtību. Līguma cena ietver visas projektēšanas, autoruzraudzības, būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu, t.sk. nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būtu jāizdara uzņēmumam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarb

\"\"
Scroll to Top