Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema un Šķieneru ciema iedzīvotājiem par apkures pieslēgšanu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka uz 2018.gada 4.oktobri nav noslēgts neviens līgums par siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā un Šķieneru ciemā.

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 46.¹ panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2008.gada 21.okotbra noteikumu Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 3.punktu siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā ar energoapgādes komersanta un enerģijas lietotāja noslēgto līgumu par siltumenerģijas piegādi. Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegts.

Balstoties uz iepriekš minētajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, SIA “Gulbenes nami” NAV TIESĪGA pieslēgt apkuri Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema un Šķieneru ciema daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, jo NAV noslēgts siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums!!!

SIA “Gulbenes nami” informē, ka esam vairākkārtīgi tikušies ar Jūsu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām – gan Stāķu pamatskolā, rīkojot sapulci, kurā piedalījās arī vairāki iedzīvotāji un Gulbenes novada domes deputāti, gan Gulbenes novada pašvaldības telpās kopā ar pašvaldības vadību un darbiniekiem. Visās tikšanās reizēs vērsām uzmanību, ka siltumenerģiju nevar pieslēgt dzīvojamajai mājai, ja nav noslēgts siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgums.

SIA “Gulbenes nami” izstrādāja siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu, taču Stāķu ciema un Šķieneru ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās personas to neparakstīja. Gulbenes novada pašvaldības darbinieki pārskatīja līgumu un pilnveidoja to atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un iedzīvotāju vēlmēm. Tomēr arī šo līgumu Stāķu ciema un Šķieneru ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās personas atteicās parakstīt, bez motivētiem argumentiem.

Ņemot vērā radušos situāciju, Sabiedrība rosina visus Stāķu ciema un Šķieneru ciema iedzīvotājus, kuru dzīvokļos ir centrālā apkure, vērsties pie savu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām un mudināt tās parakstīt siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumus ar SIA “Gulbenes nami”, lai varētu uzsākt siltumenerģijas piegādi.

Apkures_ligums_Dzivojamais fonds projekts

Scroll to Top