Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000812)!

Projekta īstenošanas laiks: 2022.gada 23.novembris – 2023.gada 22.augusts

Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar būvprojektu.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes Energo Serviss”

Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS

Projekta kopējās izmaksas: 379 841,91 euro,no kurām ES atbalsta/granta apmērs 189 920,95 euro t.sk. PVN.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” un  “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS 2022.gada 24.novembrī ir parakstījuši  Granta līgumu par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 3”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā Nr. DME 0000812” īstenošanu.

Ir noslēgusies iepirkuma procedūra “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 3” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, identifikācijas numurs GNP 2022/67/ERAF. 2022.gada 23.novembrī tika noslēgts iepirkuma līgums ar  uzņēmumu SIA “Vidzemes Būvnieks”, vienotais reģistrācijas Nr. 43203003526 par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu kopumu. Līgumcena par minētajiem darbiem sastāda 357 623,61 euro t.sk. PVN. Noslēgusies ir arī tirgus izpēte par projekta būvuzraudzību, kur plānotā līgumcena ir 5 000,00 euro t.sk. PVN. Līgums par būvuzraudzību noslēgts 2022.gada 23.novembrī ar SIA ”RM Būvuzraudzība”,vienotais reģistrācijas Nr.44103107752. Energoefektivitātes pasākumu būvdarbu pabeigšana plānota 9 mēnešu laikā no SIA “Vidzemes Būvnieks” līguma parakstīšanas brīža.  Projekta ietvaros paredzētas arī autoruzraudzības un projektu vadības izmaksas, kuras sastāda 8 833,00 euro t.sk. PVN. Plānotajos būvdarbos ietilpst demontāžas, sienu konstrukcijas, jumta konstrukcijas, logu un durvju ierīkošanas darbi ,pagraba pārseguma siltināšana kā arī plānota centrālā apkure, vēdināšanas sistēma un citi darbi.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” lūdz neskaidrību vai citu jautājumu risināšanā sazināties ar atbildīgo projekta vadītāju Lindu Strazdiņu pa tālruni +371 25662331

Scroll to Top