\"\"

Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081)

Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.03.2021.

Projekts nodots ekspluatācijā: 09.06.2021.

Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektroenerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2018.gada 02.martā parakstīja līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/081 īstenošanu, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā. Projekta realizācija ir noslēgusies.  Projekta īstenošanai ir pozitīva ietekme uz vidi, jo jaunā katlumāja izmantos videi neitrālo kurināmo – koksni, kas ir videi draudzīgais atjaunojamais energoresurss, un projekta realizācijā tiks samazināts kurināmā patēriņš un izmeši.

Projekta iznākuma rādītāji:

  • Atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumražošanas jaudu modernizācija un pieaugums centralizētajā siltumapgādē 0,99 MW;
  • Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 15 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.

Projekta kopējās izmaksas:  785 981,06 euro no kurām Kohēzijas fonda finansējums sastāda 258 060,00 euro.

Projekta izdevumu sadalījums :

  • Aprīkojuma un iekārtu izmaksas 387 395,70 euro;
  • Būvdarbu izmaksas 368 281,36 euro;
  • Projektēšanas izmaksas 19 786,00 euro;
  • Autoruzraudzības izmaksas 5 068,00 euro;
  • Būvuzraudzības izmaksas 5450,00 euro.

Projektā iesaistītie darbu un pakalpojumu veicēji: SIA “AGB Serviss”, vienotais reģistrācijas Nr. 48503009453 un SIA “GEO CONSULTANTS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003340949.

\"\"
Scroll to Top