Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa maksu no 2024.gada 1.marta!

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2023.gada 5.oktobrī saņēma SIA “Gulbenes
Energo Serviss”, reģistrācijas numurs: 54603000121, juridiskā adrese: Blaumaņa iela 56A, Gulbene, Gulbenes
novads, LV-4401, iesniegumu ar tam pievienoto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu (turpmāk – tarifu projekts).

Regulators konstatēja un secināja:

Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” paziņojumu par tarifu projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2023.gada
13.oktobrī (Latvijas Vēstnesis, 2023, 199.nr.) un 2023.gada 13.oktobrī nosūtīja Gulbenes novada pašvaldībai
publicēšanai tīmekļvietnē. Priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektu Regulatorā un SIA “Gulbenes Energo
Serviss” nav saņemti.

Regulators ir izvērtējis tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifu projekts ir
pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Gulbenes Energo Serviss” ūdenssaimniecības pakalpojumu
izmaksas.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” pilnvarotais pārstāvis piedalījās Regulatora padomes sēdē attālināti un uzturēja
lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Saskaņā ar Metodikas 5., 7., 8., 9., 21., 61. un 66.punktu, pamatojoties uz likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito
daļu, 20.panta pirmo daļu un 21.panta piekto daļu, kā arī Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,
padome nolēma:

1. apstiprināt SIA “Gulbenes Energo Serviss” šādus tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 1,45 EUR/m3;
1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifu 2,10 EUR/m3;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātie tari ir spēkā no 2024.gada 1.marta;

3. atcelt no 2024.gada 1.marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 24.februāra lēmumu Nr.42
“Par “SIA “Gulbenes nami” ūdenssaimniecības pakalpojumu tariem”* (Latvijas Vēstnesis, 2022, 41.nr.).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmums 25.01.2024. (aktuālais)

Latvijas Vēstneša publikācija par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu 29.01.2024.

Scroll to Top