SIA “Gulbenes Energo Serviss” maina administratīvo pakalpojumu maksu!

SIA “Gulbenes Energo Serviss” (turpmāk – GES) informē, ka kopš 2017.gada GES administratīvās izmaksas ir bijušas nemainīgas – 0,10 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) par vienu dzīvokļa kvadrātmetru. 2019. un 2020.gadā bija plānots palielināt administratīvās izmaksas, tomēr COVID-19 infekcijas krīzes dēļ GES atlika maksas izmaiņas.

Sakarā ar valstī noteiktās minimālās darba algas paaugstināšanos no 2023.gada 1.janvāra, kā arī degvielas, darba spēka, elektroenerģijas, apkures, kancelejas preču komunikāciju (internets, sakari) sadārdzinājumu, GES ar 2023.gada l.martu maina sava pakalpojuma maksas sadalījuma daļu par administratīvajiem pakalpojumiem, nosakot, ka no kopējās ikmēneša apsaimniekošanas maksas 0,14 EUR bez PVN (iepriekš 0,10 EUR bez PVN) par vienu apsaimniekošanas kvadrātmetru mēnesī tiek izmantoti apsaimniekotāja administratīvo izdevumu segšanai, kas sevī ietver grāmatvedības pakalpojumus, rēķinu sagatavošanu un administrēšanu, juridisko pakalpojumu atbalstu, administratīvo darbinieku konsultācijas, elektronisko mājas lietu vešanu Būvniecības informācija sistēmā, lietvedības pakalpojumus un dzīvojamo māju kopsapulču, aptauju organizēšanu, bet, ja dzīvojamās mājas kopība nolemj elektronisko māju lietu vešanu pilnvarot citu personu, tad GES par saviem minētajiem administratīvajiem pakalpojumiem piemēros 0,12 EUR bez PVN par vienu apsaimniekošanas kvadrātmetru mēnesī.

Avārijas dienesta uzturēšanas maksa netiek mainīta, tā ir 0,04 EUR bez PVN par vienu apsaimniekošanas kvadrātmetru mēnesī. Vienlaicīgi GES informē, ka minētā maksa par avārijas dienesta uzturēšanu (santehniķu pakalpojums) sevī ietver avārijas pieteikumu pieņemšanu un avārijas situācijas novēršanu (pārtraukšanu), bet neietver nepieciešamos remonta (nomaiņas) darbus, tie tiek veikti par atsevišķu samaksu.

Atlikusī apsaimniekošanas maksas summa tiks novirzīta mājai nepieciešamo darbu izpildes izdevumu segšanai vai uzkrājumu veidošanai atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības vai pilnvarotās personas pieņemtajiem lēmumiem.

Ņemot vērā minēto, gadījumā, ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki uzskata, ka darbu izpildes uzdevumu segšanai nepieciešamās naudas summas atlikums ir nepietiekams, GES lūdz dzīvokļu īpašnieku kopībai izlemt jautājumu par izmaiņām kopējās apsaimniekošanas maksas likmē.

Papildus GES norāda, ka šīs izmaiņas nepalielina tagadējo dzīvojamās mājas noteikto pārvaldīšanas vai apsaimniekošanas maksu par vienu kvadrātmetru.

SIA “Gulbenes Energo Serviss” administrācija

e-pasts: info@geserviss.lv

tālrunis: 68627722

Scroll to Top