Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

\"\"

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 11”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000811)

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 16.jūnijs – 2022.gada 21.marts

Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar projektu.

Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”

Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS

Projekta kopējās izmaksas: 173 980,69 euro ar PVNno kurām ES atbalsta/granta apmērs86 990,34 euro ar PVN

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumu Nr.160 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās”4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”.

SIA “Gulbenes nami” un  “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS 2021.gada 15. jūnijā ir parakstījuši Finansiālā atbalsta līgumu par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 11”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā” Nr. DME 0000811 īstenošanu.

2021.gada 16.jūnijā tika noslēgts iepirkuma līgums ar  būvuzņēmēju SIA “Rufs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103027283 par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo būvdarbu kopumu. Līgumcena par minētajiem darbiem sastādīja 166 867,34 (viens simts sešdesmit seši tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi eiro un 34 centi) euro t.sk. PVN. Iepirkuma līgums par būvuzraudzību tika noslēgts 2021.gada 16.jūnijā ar uzņēmēju SIA “RS Būvnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603030500, kur līgumcena bija 3 025,00 (trīs tūkstoši divdesmit pieci eiro un 00 centi) euro t.sk. PVN. Autoruzraudzību veica SIA “Elko arhitektūra”, vienotais reģistrācijas Nr.40003383825 par kopējo summu 881,85 (astoņi simti astoņdesmit viens eiro un 85 centi) euro t.sk. PVN. Savukārt projektu vadību uzņēmās SIA “Gulbenes nami” vienotais reģistrācijas Nr.54603000121 par kopējo summu 3 206,50 (trīs tūkstoši divi simti seši eiro un 50 centi) euro t.sk. PVN.

Daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbos ietilpa demontāžas darbi, fasādes, jumta, grīdu konstrukcijas darbi, kā arī logu un durvju nomaiņa, siltummezgla, apkures sistēmas, ventilācijas uzstādīšana, teritorijas labiekārtošana.

Būvdarbi tika pabeigti 2022. gada 2.martā un akts par būves pieņemšanu ekspluatācija  no Gulbenes būvvaldes puses tika sastādīts 2022. gada 21.martā. Šobrīd tiek gatavota un iesniegta projekta, kā arī būvniecības izpilddokumentācija projekta sadarbības iestādei. Pēc izpilddokumentācijas iesniegšanas tiks saskaņoti datumi ar projekta sadarbības iestādi par objekta apskati un dokumentācijas pārbaudi, lai saņemtu atzinumu par projekta veiksmīgu realizāciju.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 239,96 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 1,38 CO2 ekv.T./gadā
\"\"
Projektu vadītāja
Linda Strazdiņa
linda.strazdina@gulbenesnami.lv
+371 25662331
Scroll to Top