Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam:

Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 m2. Izsolāmā nekustamā īpašuma nosacītā cena ir 12 943,81 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 81 centi), nodrošinājums ir 1294,38 EUR (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit četri euro un 38 centi), izsoles solis noteikts 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi).

Izsole notiks 2022.gada 10.maijā plkst.10.00 Sabiedrībā, Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, Gulbenes novadā. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā pēc izsoles.

\"\"
Nekustamais īpašums – zeme un šķūņa ēka Lauku iela 2, Gulbenē, Gulbenes novadā atrodas Gulbenes pilsētas DA daļā, kvartālā, ko veido Blaumaņa, Nākotnes, Litenes un Lauku ielas, Blaumaņa ielas (P35) tuvumā. Līdz Gulbenes pilsētas centram ir aptuveni 1,7 km. Inženierkomunikācijas: elektrības pievads (pieslēguma vieta).
Jautājumu gadījumos lūgums sazināties pa kontakttālruni 68627722 – izvēloties taustiņu “3”; sūtot īsziņu vai izmantojot lietotni “Whatsapp” uz mobilo tālruni 27333162.

SIA “Gulbenes nami” administrācija
e-pasts: info@gulbenesnami.lv
Tālrunis: 68627722

Scroll to Top