PĒDĒJAIS aicinājums legalizēt nelikumīgos ūdenssaimniecības pieslēgumus

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) pēdējo reizi aicina iedzīvotājus noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, ja tas vēl nav izdarīts. Pretējā gadījumā ūdensapgāde un/vai kanalizācijas pakalpojums nekavējoties tiks pārtraukts! Balstoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8.panta pirmo daļu, pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta.

Apsekojot ūdenssaimniecību teritorijas, nereti tiek atklāti nelegālie pieslēgumi pie centralizētās ūdensvada un/vai kanalizācijas sistēmas. Pēdējā gada laikā Sabiedrība apsekojot īpašumus ir atklājusi (legalizējusi) 7 nelikumīgos ūdenssaimniecības pieslēgumus. Sabiedrība aicina labprātīgi legalizēt esošos ūdenssaimniecības pieslēgumus līdz 2022.gada 31.martam, ja līdz minētajam datumam tas tiks izdarīts, tad soda sankcijas netiks piemērotas un pakalpojuma lietotāji varēs norēķināties pēc faktiskā patēriņa. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir ierīkojis patvaļīgu pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes vai centralizētās kanalizācijas sistēmas.

Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” nosaka kārtību kādā tiek aprēķināta kompensācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Norādītie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu.

Nominālo ūdens caurplūdumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Q = π x d2/4 x v, kur

Q – ūdens caurplūdums (m3/s);

π – matemātiskā konstante (3,14);

d – cauruļvada iekšējais diametrs (m);

v – ūdens tecēšanas ātrums (0,8 m/s).

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sabiedrība lūdz iedzīvotājus sakārtot savas saistības ar pakalpojuma sniedzēju un ziņot par iespējamām nelegālajām pieslēguma vietām.

Papildus informējam, ka no 2022.gada 31.marta SIA “Gulbenes nami” veiks auditus visā Gulbenes novadā uz nelegālajiem ūdens un kanalizācijas pieslēgumiem!!!

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722

Scroll to Top