Ūdens zudumus rada nelikumīgi pieslēgumi un neatļauta iedarbība uz skaitītāju

Lai Gulbenes novada pagastu teritorijās samazinātu ūdens zudumus, SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada martā un aprīlī aicināja Gulbenes novada pagastu iedzīvotājus legalizēt nelikumīgās ūdens un kanalizācijas pieslēguma vietas. Informācija tika publicēta Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv, kā arī informatīvās vēstules tika ievietotas iedzīvotāju pasta kastītēs. Daži iedzīvotāji izrādīja interesi un ieradās Sabiedrībā, lai informētu par nelikumīgiem pieslēgumiem un noslēgtu pakalpojuma līgumu.

Jau tuvākajā laikā Sabiedrība, piesaistot Gulbenes novada pārvalžu vadītājus vai to pārstāvjus, uzsāks plānveida ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pieslēgumu vietu apsekošanu, lai izskaustu nelegālos pieslēgumus un neatļautas iedarbības uz komercuzskaites mēraparātu. Piemēram, š.g. jūlijā Sabiedrība kādā no pagastiem konstatēja lielāku ūdens patēriņu nekā ierasts. Apsekojot attiecīgajā ūdensvada atzarā esošos objektus, kādā no tiem konstatēja neatļautu iedarbību uz komercuzskaites mēraparātu (skaitītāja plomba bija norauta un skaitītājs atvienots), par ko Sabiedrība, piedaloties Sabiedrības pārstāvjiem, Valsts policijas iecirkņa inspektoram un pārkāpējam, sastādīja Pārbaudes aktu un veica kompensācijas aprēķinu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 53.punktu Sabiedrība ir tiesīga aprēķināt kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu. Minētie Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka patērētā ūdens vai novadīto notekūdeņu daudzumu aprēķina, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu attiecīgi caur ūdensapgādes ievadu vai kanalizācijas izvadu 24 stundas diennaktī, skaitot no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Ja pārkāpuma izdarīšanas laiks nav precīzi nosakāms, pieņem, ka pārkāpums izdarīts vienu mēnesi iepriekš, skaitot no dienas, kad pakalpojuma sniedzējs konstatējis pārkāpumu. Attiecīgi aprēķinātās kompensācijas apmērs var sasniegt pat vairākus tūkstošus eiro. No minētā var secināt, ka katram lietotājam saimnieciski izdevīgāk ir būt atbildīgam pret Sabiedrību un pārējiem iedzīvotājiem par saņemto pakalpojumu.

Sabiedrība atkārtoti aicina iedzīvotājus legalizēt ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma vietas, lai izvairītos no sankcijām, tostarp ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu, kā arī lai samazinātu ūdens zudumus, kas būtiski ietekmē ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu. Ja katrs lietotājs korekti norādīs patieso ūdens patēriņa daudzumu un sakārtos līgumsaistības ar Sabiedrību, tad kopīgi mēs varam samazināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu un izskaust nelegālos pieslēgumus ūdensvada un kanalizācijas tīklu sistēmām.

\"\"
Scroll to Top